Privacyverklaring

Personeelsvereniging Baanhoekweg 22, gevestigd Baanhoekweg 22, 3313 LA Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.dppv.nl
Secretariaat PV Baanhoekweg 22:
J. Nabererf 181
3315 HE DORDRECHT
078-6169160
E-mail: secretaresse@dppv.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

PV BAANHOEKWEG 22 verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt ten behoeve van het beheer van uw lidmaatschap van onze vereniging. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam + voorletters van u en van door u op het aanmeldingsformulier vermelde kinderen
  • Adresgegevens
  • Geslacht
  • (voor werkende leden) Werkgever: Chemours of DuPont
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PV BAANHOEKWEG 22 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het bijhouden van de ledenadministratie
  • Het verstrekken van informatie over de verenigingsactiviteiten/ledenvergaderingen, om uitnodigingen op naam te kunnen sturen voor specifieke activiteiten voor kinderen van de medewerkers van Chemours of DuPont en andere relevante verenigingszaken.
  • De controle op het PV lidmaatschap vs. het lidmaatschap van een of meer onderafdelingen van de PV BAANHOEKWEG 22

Delen van persoonsgegevens met derden

PV BAANHOEKWEG 22 verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden anders dan eenmalig aan de werkgever voor de machtiging tot inhouding van de PV contributie door de werkgever voor bij Chemours of DuPont in dienst zijnde leden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PV BAANHOEKWEG 22 gebruikt geen cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PV BAANHOEKWEG 22 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaresse@dppv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. PV BAANHOEKWEG 22 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PV BAANHOEKWEG 22 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaresse@dppv.nl